MF logga

Integritetspolicy

GDPR  - General Data Protection Regulation

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.


Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
·     Namn
·     Adress
·     E-postadress
·     Telefonnummer
·     Födelsedatum
·     Kön
·     Användarnamn
·     Fotografier
·     Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
·     Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
·     Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
·     Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
·     Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
·     Uppgifter som vi får från offentliga register
·     Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
·     Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra tävlingar
·     Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
·     Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
·     Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss


Dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse, komplettera offulständiga uppgifter, begränsa hanteringen av dina personuppgifter eller för att begära radering av dina personuppgifter.  Du gör detta genom att kontakta oss på mail info@militaryfitnessweden.com  Märk ämnesfältet med "Integritetspolicy".


Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Milfit Sweden AB, org.nr 556809-0228, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.